di 10 mei 2022

Ontslag op staande voet door werknemer: vergoedingsplicht

Een koerier neemt met onmiddellijke ingang ontslag bij zijn werkgever. Dit maakt hij via WhatsApp kenbaar. Diezelfde dag reageert de werkgever daarop via WhatsApp. De werkgever acht zichzelf benadeeld en vordert via de rechter een vergoeding wegens onregelmatige opzegging.

Rechtsgeldigheid ontslag op staande voet
Door een ontslag op staande voet wordt de arbeidsovereenkomst plotseling en met onmiddellijke ingang beëindigd. Dit heeft voor de wederpartij, in dit geval de werkgever, ingrijpende gevolgen. Daarom moet een ontslag op staande voet aan strenge formele en inhoudelijke eisen voldoen. Volgens de wettelijke regels voor ontslag op staande voet is het alleen geldig als aan drie eisen is voldaan. Er moet een dringende reden (1) zijn, het opzeggen moet onverwijld (2) gebeuren, en de dringende reden moet onverwijld worden meegedeeld (3) aan de wederpartij.

Dringende reden?
In deze zaak staat de eerste eis, het bestaan van een dringende reden, ter discussie. Dringende redenen zijn redenen waardoor van de werknemer niet kan worden gevraagd om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Het WhatsAppbericht van de werknemer vermeldt de volgende redenen:

  1. Chantage door het salaris van een volle maand in te houden in de wetenschap van de wekelijkse geldsituatie van de werknemer;
  2. Schreeuwen en beledigen;
  3. De werknemer dwingen de Rijtijdenwet te overtreden;
  4. Angst om naar het werk te gaan als gevolg van het bovenstaande, en misbruik door de werkgever van zijn betere financiële positie en zijn mogelijkheid om lange procedures tegen de werknemer te voeren.

De rechter behandelt deze redenen achtereenvolgens en komt tot de volgende conclusies:

  1. Er is geen sprake van chantage of bedreiging, maar van een misverstand over de betaaldatum. De werknemer had dit bij de salarisadministratie kunnen verifiëren.
  2. Voor schreeuwen en beledigen is geen concrete onderbouwing, zodat de rechter geen getuigenbewijs toelaat.
  3. Overwerk had de werknemer mogen weigeren, maar heeft dat niet gedaan. Van dwang was geen sprake.
  4. Ook angst en misbruik worden onvoldoende onderbouwd.

Daarom komt de rechter tot de conclusie dat de werknemer onterecht ontslag op staande voet heeft genomen. Het is niet rechtsgeldig.

Vergoeding aan de werkgever wegens onregelmatige opzegging
Op grond van het voorgaande is de werknemer aan de werkgever een vergoeding verschuldigd.

Het gaat om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet tussentijds opzegbaar was, dus een vergoeding tot de einddatum van het contract zou voor de hand liggen. Maar uit het Whatsappverkeer blijkt dat werkgever en werknemer overeenstemming hebben bereikt over een eerdere einddatum. De vergoeding wordt gesteld op het in geld vastgestelde loon over de periode tot die einddatum.

Let op: Ontslag op staande voet heeft voor de wederpartij , werkgever of werknemer, ingrijpende gevolgen. Daarom gelden er strenge wettelijke regels voor, met een vergoedingsplicht als deze regels worden overtreden.