vr 25 maart 2022

Tot 1 april 2022 uitstel van betaling vragen

Ondernemers die door de coronacrisis zijn geraakt kunnen sinds maart 2020 op een laagdrempelige wijze uitstel van betaling van hun nieuw opkomende belastingverplichtingen krijgen. Deze uitstelmogelijkheid loopt af op 1 april 2022. De opgebouwde belastingschuld mag in vijf jaar worden afgelost met ingang van 1 oktober 2022. Tot en met 31 maart 2022 kunt u het uitstel nog aanvragen.

Die ruime betalingsregeling geldt voor de totale belastingschuld van de ondernemer, dus ook voor eventuele belastingschulden die zijn opgebouwd voorafgaande aan de coronacrisis.

Beroep op uitstel van betaling belastingen
Hoe staat het met ondernemend Nederland, uw potentiële zakenpartners? Per 24 februari 2022 was de totale openstaande belastingschuld bij ondernemers die gebruik maken van het versoepelde uitstel van betaling € 20,5 miljard. In totaal hebben 394.000 ondernemers op enig moment gebruik gemaakt van de versoepelde mogelijkheid van uitstel van betaling. Een deel van deze groep heeft zijn schuld inmiddels volledig afgelost of heeft geen schuld meer omdat de belastingaanslag(en) volledig is (zijn) verminderd. Het actuele aantal ondernemers met een openstaande belastingschuld waarvoor ‘corona-uitstel’ is verleend, bedraagt ongeveer 278.000.

Opbouw van de belastingschuld
Het grootste deel van de schuld betreft de loonheffing. Dit is de gecombineerde heffing van loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdragen ZVW van personeel in loondienst. Het openstaande bedrag per 24 februari aan loonheffing bedraagt 9,9 miljard euro. De tweede belangrijkste belastingsoort is de omzetbelasting (btw). De openstaande omzetbelastingschuld bedraagt 6,8 miljard euro. Tot slot staat een relatief beperkte schuld open voor de vennootschapsbelasting en de inkomensheffing, van 1,3 respectievelijk 2,0 miljard euro. Voor de omzetbelasting, vennootschapsbelasting en inkomensheffing geldt dat deze mee ademen met de economie: als een onderneming geen winst of omzet genereert, is ook geen belasting verschuldigd.

Bedrijfseconomische status van bedrijven met coronaschuld
Ondernemers moeten vanaf 1 april 2022 hun nieuw opkomende verplichtingen weer tijdig voldoen. De aflossing van de belastingschuld begint vervolgens op 1 oktober 2022. Dit kan een reden zijn waarom tot dusver het aantal faillissementen relatief laag ligt. De vraag is in welke mate schulden in de toekomst wel of niet betaalbaar zijn.

Bijna de helft van schuld staat uit bij ondernemers waarvan de omzet is gedaald met meer dan 20%. Tegelijk valt op dat een aanzienlijk deel (ruim 1/3e) van de schulden te vinden is bij bedrijven waar de omzet is gestegen. Dit hangt samen met het feit dat voor bijzonder belastinguitstel, in tegenstelling tot andere steunmaatregelen, geen financiële toegangsvoorwaarden gelden.

Vooralsnog is geen betrouwbare inschatting te maken van het aantal ondernemers dat hun schuld niet kan aflossen of het bedrag dat uiteindelijk niet wordt afgelost.

Let op: De Belastingdienst zal bij niet naleven van de betaalverplichtingen nog gelegenheid bieden voor herstel van het verzuim en waar mogelijk doorverwijzen voor aanvullende hulp naar gemeenten en de Kamer van Koophandel. Een betalingsregeling wordt nooit beëindigd zonder dat de Belastingdienst zich tot het uiterste heeft ingespannen om in contact te komen met de ondernemer.